Privacybeleid YnBeweging

Laatste wijziging: 23 januari 2023 Dit is de privacyverklaring waarin je kunt lezen hoe we met je persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van het YnBeweging platform. Met dit platform stellen we onszelf ten doel om meer mensen in Friesland te inspireren om in beweging te komen. Je kunt het platform gebruiken vanuit verschillende rollen. Namelijk die van consument, aanbieder en/of (deel)platformbeheerder. Als consument kun je bijvoorbeeld sport- en beweegaanbod dat past bij jouw interesses vinden en je ervoor registreren. En als aanbieder maak je sport- en beweegaanbod juist online vindbaar. Zo matchen we consumenten en aanbieders. Met het platform bedoelen we de website http://ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en de gelieerde gemeentelijke websites/apps. Om het YnBeweging platform als Gebruiker te gebruiken hebben we een manier nodig om te verifiëren dat jij degene bent die het platform gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het SportID gebruikersaccount. Dit account en de bijbehorende manier van verifiëren is ontwikkeld door onze partner Sportunity B.V. Heb je eenmaal een SportID account, dan kun je hiermee inloggen in het YnBeweging platform, maar ook in andere websites/apps die Sportunity B.V. mogelijk maakt. Als je het Platform gebruikt, zijn er dus meerdere partijen die jouw privacy waarborgen. Hoe dit precies zit, wordt hieronder uitgelegd. We stellen ons eerst aan je voor. Wie is wie? Als we over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ schrijven, dan hebben we het over 2 partijen. Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân. Deze twee partijen maken dit platform voor jou mogelijk en vervullen beiden een rol. Sportunity B.V. Daarmee bedoelen we Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. Deze partij is de ontwikkelaar van het platform en is eigenaar van de broncode. Sportunity B.V. is daarnaast eigenaar en leverancier van het SportID. Dit is het gebruikersaccount waarmee Gebruikers toegang krijgen tot het platform. Hierna noemen we Sportunity B.V. “Platformontwikkelaar”. Vanuit de privacywetgeving is Platformontwikkelaar de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen, gebruiken en doorgeven van de persoonsgegevens die je verstrekt om een SportID account aan te maken. In bijlage 1 van deze privacyverklaring lees je hier alles over. Stichting Sport Fryslân Daarmee bedoelen we Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185. Deze partij is de beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland. Dit platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Platformontwikkelaar. Hierna noemen we Stichting Sport Fryslân “Platformbeheerder”. Vanuit de privacywetgeving is Platformbeheer de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen, gebruiken en doorgeven van de persoonsgegevens die je verstrekt om het Platform te gebruiken. In bijlage 2 van deze privacyverklaring lees je hier alles over. Vanuit de privacywetgeving zijn Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân dus gezamenlijk de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Platformontwikkelaar voor de persoonsgegevens aangaande het SportID account en Platformbeheerder voor de verwerking van persoonsgegevens in het platform. Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân hebben een privacy overeenkomst gesloten waarin de verantwoordelijkheid over de verschillende verwerkingen is beschreven en afgesproken. Andere rollen binnen het Platform De Platformbeheerder werkt bij de activatie en het mogelijk maken van het Platform samen met een gemeentelijke Deelplatformbeheerder. Als we in deze privacyverklaring spreken over de Deelplatformbeheerder dan bedoelen we de partij waarmee we samenwerken om in een Friese gemeente het Platform mogelijk te maken en activeren. De Deelplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of een andere partij zijn waarmee Platformbeheerder een samenwerkingsovereenkomst aangaat. Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Deelplatformbeheerder. Daarom sluiten we ook met de partij die als Deelplatformbeheerder optreedt een privacy overeenkomst. Om het platform te kunnen laten functioneren werkt Platformbeheerder samen met Aanbieders van beweegactiviteiten en/of beweeglocaties, zoals sportverenigingen. Het Platform maakt het immers namelijk mogelijk dat Aanbieders hun Beweegactiviteiten, organisatie profiel, Beweeglocaties, publiceren met als doel o.a. dat Gebruikers als Consument zich registreren voor activiteiten. In die samenwerking met Aanbieders verstrekt Platformbeheerder de voor je registratie benodigde persoonsgegevens aan Aanbieder. In de samenwerking zijn Platformbeheerder en de Aanbieder de verantwoordelijke partij die je persoonsgegevens verwerkt. Platformbeheerder heeft met iedere Aanbieder op het Platform een verwerkersovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat je gegevens goed worden beveiligd en alleen worden gebruikt in lijn met datgene wat omschreven staat in de gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tenslotte zien we jou als een Gebruiker van het Platform. Het kan zijn dat je als Consument één van onze websites bezoekt, of je registreert voor een activiteit. Het kan ook zijn dat je verbonden bent aan een Aanbieder of (deel)platformbeheerder en in dat kader persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook dan is deze privacyverklaring van toepassing. Wat betekenen de definities die we gebruiken? Platform Hiermee wordt het YnBeweging platform bedoelt. Dit platform bestaat uit de website ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en alle gelieerde gemeentelijke websites en eventuele apps. Het platform stelt Aanbieders in de provincie Friesland in de gelegenheid om o.a. activiteiten en beweeglocaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. Deelplatform Dit is een afgeschermd deel van het Platform dat door de Platformbeheerder is geoptimaliseerd voor gebruik en activatie in een specifieke gemeente. Het deel maakt gebruik van een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard waarin alleen beweegactiviteiten, bijbehorende persoonsgegevens van deelnemers en beweeglocaties zichtbaar zijn. De deelplatformbeheerder heeft toegang tot deze gegevens. Ook is alleen de gebruikersdata afkomstig van het gebruik binnen de specifieke gemeentegrenzen beschikbaar gemaakt om te analyseren. Het deelplatform bestaat uit een website die aansluit op de look & feel van een specifieke gemeente, een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard en optioneel een native app indien de gemeente dit wenst. Het deelplatform is verbonden aan het platform en stelt aanbieders in een specifieke gemeente in de gelegenheid om o.a. activiteiten en beweeglocaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. De gemeente, of een andere partij betaald een gebruikerslicentie aan de Platformbeheerder om gebruik te kunnen maken van het Deelplatform. SportID Dit is een gebruikersaccount dat door Platformontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld. Met dit account verkrijgt de Gebruiker toegang tot het Platform. Met dit gebruikersaccount kan de Gebruiker zich registreren voor bijv. een Activiteit. Ook kan het SportID account gekoppeld worden aan een Aanbieder waardoor de Gebruiker uit naam van de Aanbieder (Organisatie) bijv. een Activiteit of Beweeglocatie kan publiceren op het Platform. De Gebruiker maakt het SportID account in het Platform aan. Bij het aanmaken van het SportID ga je als Gebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders die door de Platformontwikkelaar zijn gesteld voor het gebruik van het SportID. Platformontwikkelaar Dat is Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. De Platformontwikkelaar heeft het platform technisch ontwikkeld en is eigenaar van de broncode en leverancier van het SportID. Platformbeheerder Dat is Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185). Platformbeheerder is beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland en werkt hierbij samen met de Platformontwikkelaar. Ook wordt samengewerkt met de Deelplatformbeheerder om gebruik van het Platform in gemeenten te positioneren en stimuleren. Deelplatformbeheerder Dit kunnen verschillende partijen zijn. De Deelplatformbeheerder heeft als doel om een Deelplatform in een specifieke gemeente te positioneren, activeren en beheren. De Deelplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of Stichting Sport Fryslân zijn die door een gemeente gesubsidieerd wordt om als Deelplatformbeheerder te functioneren. De Deelplatformbeheerder werkt altijd in samenwerking met de Platformbeheerder. Aanbieder De vereniging, stichting, particulier of het bedrijf die via het Platform van stichting Sport Fryslân sport/beweging gerelateerde activiteiten en/of locaties onder de aandacht wil brengen bij de Doelgroep daarvoor deelnemers wil werven of mensen te inspireren om op een locatie in beweging te komen. Daarbij kan een doel zijn om deelnemers aan een activiteit, langer aan de Aanbieder te binden. De Aanbieder heeft toegang tot het Platform middels een gebruikersaccount dat ook wel SportID wordt genoemd. Beweegactiviteit Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg- gerelateerde activiteit waar de Doelgroep zich online voor kan registeren. Beweeglocatie Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg- gerelateerde locatie incl. bijbehorende adresgegevens. Consument De natuurlijke persoon die middels een gebruikersaccount (ook wel SportID genoemd) op het Platform zoekt naar een Locatie of Activiteit om in beweging te komen en/of zich registreert voor een Activiteit van Aanbieder die via het Platform wordt aangeboden. Doelgroep De Platformbeheerder richt zich samen met de Deelplatformbeheerder op verschillende doelgroepen, zoals kinderen (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Provincie Friesland. Gebruiker Een gebruiker is de verzamelnaam voor iemand met een SportID gebruikersaccount en het platform gebruikt als consument, aanbieder of (deel)platformbeheerder. Herziening van dit privacybeleid We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Maar wanneer we dat doen, zullen we je wel op de een of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Soms doen we dat door de datum boven het privacybeleid, dat te vinden is op onze website ynbeweging.frl en in de mobiele toepassing, te wijzigen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat we je nog op een andere manier op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen of een mededeling op te nemen in de app). Heb je vragen of klachten? We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een mail te versturen naar team@ynbeweging.frl.

Bijlage 1 SportID

De nieuwe privacy wetgeving kan alles heel ingewikkeld maken, maar wij houden het graag simpel en eerlijk. In dit privacybeleid lees je dan ook hoe wij met jouw gegevens omgaan in hele simpele woorden en gewoon zoals het is. We gaan hierin straks nog een stap verder, door dit ook inzichtelijk te maken in jouw SportID inlog, maar deze zijn we nog aan het ontwikkelen. We willen weten dat jij weet wat er met jouw SportID gebeurt in hele simpele woorden, zodat je weet waar je mee akkoord gaat. Daarom in dit privacybeleid informatie over:
 • Wie zijn de eigenaren van YnBeweging?
 • Welke data slaan wij op en waarvoor slaan we die op?
 • Wie maakt gebruik van welke data?
 • Hoe kan jij hier controle over houden?
 • En overige zaken die we willen dat je moet weten.

Wie zijn de eigenaren van het platform?

Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân zijn de eigenaren van YnBeweging. Zij hebben samen het YnBeweging platform ontwikkeld om al het sportaanbod in de omgeving Friesland inzichtelijk en toegankelijk te maken voor alle mensen uit Friesland. Zij zullen dan ook zorgdragen voor de bescherming van jouw data. Sportunity en Accres hebben dan ook als enige het recht om alle individuele data op te slaan en te gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid.  We hebben drie soorten data:
 • De data die je ons beschikbaar stelt bij het registreren.
 • De data die we verkrijgen door het gebruik van het platform.
 • De data die we verkrijgen van andere partijen

Registratie data

De data die we bij registratie van jou krijgen zijn nodig om jou te kunnen verifiëren en noodzakelijk om de apps van Sportunity.club te kunnen gebruiken. Je ontwikkelt hiermee een SportID die je toegang geeft tot alle apps en platformen van de Sportunity.club. Zo willen we graag van je weten welke sporten je graag beoefent of in welke activiteiten je interesse hebt. Zo kunnen we het platform het beste laten werken voor jou en jouw behoeftes. Ook willen we bijvoorbeeld je leeftijd en je geslacht weten, om te checken of bepaald sport- en beweegaanbod geschikt voor jou is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde groepsles specifiek voor vrouwen bedoeld is. We vragen ook om een profielfoto, maar dit is niet verplicht om in te vullen bij het registreren. Dit kan overigens wel handig zijn voor andere mensen uit Friesland om je te kunnen volgen of als je jouw activiteiten met hen wilt delen in de tijdlijn in de YnBeweging app. Andere gebruikers kunnen van jou je foto, je voor- en achternaam en je leeftijd zien. Buiten het platform kunnen mensen jouw foto en voornaam alleen zien. Jouw registratiedata gebruiken wij verder om jou te informeren over het platform, je te informeren over jouw geboekte activiteiten, producten van ynbeweging.frl en/of relevant aanbod van partners van het platform. Om gebruik te kunnen maken van dit platform zijn deze gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken, zodra je jezelf registreert.

Data bij gebruik van het platform

Naast de data die je opgeeft tijdens je registratieproces, slaan wij ook data op over jouw gebruik. Dit doen we om meerdere redenen:
 • Om de app te verbeteren.
 • Als noodzakelijkheid om de app te laten functioneren en functies goed te kunnen gebruiken.
 • Om jouw sport- en beweegactiviteiten leuker en makkelijker te maken.
 • Om voor jezelf meer statistieken te verzamelen.
 • Om het activiteitenaanbod te verbeteren.
 • Om inzicht krijgen in het sport- en beweeggedrag van inwoners van de omgeving Friesland.
We willen bijvoorbeeld graag van onze gebruikers weten hoe lang ze doen over het doen van een reservering, hoe ze die reservering aanmaken en hoe vaak ze deze toch nog annuleren. Ook willen we bijvoorbeeld graag weten welke activiteiten vaak beoefend worden en welke juist minder. Hiervan ontwikkelen algemene cijfers en feiten en zal dus niet jouw identiteit uit herleid kunnen worden. Maar dit geeft ons de mogelijkheid functionaliteiten en/of processen te verbeteren, wijzigen, toe te voegen of te versnellen. Om de app goed te kunnen gebruiken hebben we naast je registratiegegevens ook je locatiegegevens en toegang tot je camera nodig. Deze toestemming zal in de app gevraagd worden. Middels GPS kunnen we jouw exacte locatie bepalen. We gebruiken deze wanneer je de route naar de sportschool of ander sportaanbod gaat zoeken. We doen dit allemaal om het voor jou makkelijker te maken om een locatie te vinden, de weg te vinden of om jouw aanwezigheid bij de locatie direct in te checken. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld jouw data om andere mensen uit Friesland een suggestie te geven met wie ze zouden kunnen sporten of bewegen. Indien gewenst, willen we mensen uit Friesland graag met elkaar in verbinding brengen om ook samen te sporten met een sportmaatje. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw persoonlijke kenmerken, maar ook door waar jij lid bent, waar je vaak sport, met wie en hoe vaak je dat doet. In de app zal je (in de toekomst) verschillende persoonlijke statistieken zien, deze ontwikkelen we door jouw sport- en beweegdata. Dit kan naar verloop van tijd alleen maar verder uitgebreid worden, zodat je nog meer leuke statistieken krijgt. Verder slaan we ook op waar er wordt gesport, hoe laat er wordt gesport en door wie. Echter zetten we deze data om naar zogenoemde geanonimiseerde data. Wat staat voor data die niet naar een individu is te herleiden en ook alleen die data slaan we op. Hiermee willen we namelijk meer inzicht in het sport- en beweeggedrag krijgen van inwoners in de omgeving Friesland en ook aan partners geven om hiermee het sportaanbod te verbeteren.

Data van derden

Wij gebruiken op dit moment geen data van derden. Indien er in de toekomst wel een koppeling wordt gemaakt met een derde partij, dan zullen wel met hen altijd een verwerkersovereenkomst afsluiten. Zo kan het in de toekomst bijvoorbeeld handig zijn om te weten of je lid bent bij een bepaalde club of sportschool, zodat we weten dat je geen betaling hoeft te doen om hier een activiteit te reserveren. 

Wie maakt gebruik van welke data?

Naast Stichting Sport Fryslân en Sportunity delen wij ook enige data met andere partijen. Wij zullen dit ook specifiek laten opnemen in deze privacy policy en voortdurend updaten. Op dit moment maakt alleen Stichting Sport Fryslân en Sportunity gebruik van de data. Wel wordt data ook geanalyseerd door Google Analytics en Fabric om het platform te kunnen verbeteren. En alle sport- en beweegaanbieders met activiteiten in YnBeweging hebben toegang tot de reserveringsdata. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zien hoeveel mensen een activiteit bij hun gereserveerd hebben.De partijen die we verwachten aan te gaan sluiten bij dit platform zijn:
 • De omgeving Friesland: Hen leveren we de beleidsdata die zij nodig hebben om het sport- en beweeggedrag van mensen uit Friesland te leren kennen. Dit gaat echter om geanonimiseerde data. Zo zullen we hen inzicht geven in waar men sport en beweegt, welk aanbod er in de gemeente is en hoe vaak dit aanbod wordt gereserveerd. Ook is het voor de gemeente interessant om te weten wat de gemiddelde leeftijd is de personen die activiteiten boeken, wat hun geslacht is en hoever vandaan men komt om daar te sporten of bewegen.
 • Commerciële partijen: Ook zij zullen alleen anonieme data verkrijgen of hun boodschap via de YnBeweging kanalen verkondigen. Deze boodschap zal eerst gekeurd worden door Sportunity en Stichting Sport Fryslân en zal relevant moeten zijn voor de YnBeweging gebruiker

Hoe kan jij hier controle over houden?

We willen dat jij de zeggenschap houdt over je eigen gegevens. Daarom gaan we voor jou verschillende tools in jouw SportID login bieden om dit te beheren. De mogelijkheden die we jou nu bieden zijn:
 • Je kunt de meeste basis accountgegevens rechtstreeks in de app inzien en aanpassen. Mocht je inzicht willen in de gegevens die wij opslaan, dan kan je ons mailen op team@ynbeweging.nl en zullen we jou inzicht geven in jouw profiel en de gegevens die we van jou hebben. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, kunnen we je vragen jouw identiteit te verifiëren of extra informatie te verstrekken voordat we je je persoonsgegevens laten inzien of wijzigen. We kunnen jouw verzoek om je persoonsgegevens of informatie in te zien of te wijzigen ook om een aantal redenen weigeren, waaronder bijvoorbeeld dat het verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt of onrechtmatig is.
 • Toestemming intrekken. Als je ons je gegevens laat gebruiken, kun je altijd van gedachten veranderen en je toestemming gewoon intrekken door de instellingen op je apparaat te wijzigen, als je apparaat die mogelijkheid biedt. In dat geval is het wel mogelijk dat je bij bepaalde diensten niet meer de volledige functionaliteit kunt gebruiken.
 • Verwijdering: Hoewel we natuurlijk hopen dat je altijd een YnBeweging gebruiker wilt zijn, kun je in jouw instellingen je profiel verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden dan na uiterlijk twee weken verwijderd

Bijlage 2. Verklaring verwerking persoonsgegevens t.b.v. het gebruik van het Platform door stichting Sport Fryslân

  Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mail, wanneer je een SportID gebruikersaccount aanmaakt via het Platform of wanneer je een verzoek doet voor het aanmaken van een nieuwe Organisatie waarmee Gebruikers als Aanbieder content kunnen plaatsen. Deze privacyverklaring ziet alleen op het gebruik van ons Platform en inschrijving voor de Beweegactiviteiten die op het Platform staan gepubliceerd en al hetgeen daarmee samenhangt. Als gezegd is Stichting Sport Fryslân verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy beleid leggen we uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Onze contactgegevens: Stichting Sport Fryslân De Opslach 61 team@ynbeweging.frl Allard Donker is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sport Fryslân en hij is te bereiken via allard@sportfryslan.nl. Welke persoonsgegevens ontvangen wij en wat gebeurt daarmee? De gegevens die we van jou ontvangen zijn nodig om jou te kunnen verifiëren en toegang te geven om het Platform te gebruiken. We willen graag van je weten welke sporten je graag beoefent of in welke activiteiten je interesse hebt. Zo kunnen we het Platform het beste laten werken voor jou en jouw behoeftes. Ook willen we bijvoorbeeld je leeftijd en je geslacht weten, om te checken of bepaald sport- en beweegaanbod geschikt voor jou is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde Beweegactiviteit specifiek voor vrouwen bedoeld is. We vragen ook om een profielfoto, maar dit is niet verplicht om in te vullen bij het registreren. Dit kan overigens wel handig zijn voor andere gebruikers om je te kunnen volgen of als je jouw deelname aan Beweegactiviteit met hen wilt delen in de tijdlijn in de YnBeweging app. Jouw gegevens gebruiken wij verder om jou te informeren over het Platform, je te informeren over jouw geboekte activiteiten en je te informeren over andere sport/beweeg activiteiten, locaties, en/of Aanbieder waarvan we op basis van je profiel denken dat je interesse hebt. Om gebruik te kunnen maken van dit platform zijn deze gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken, zodra je jezelf registreert. Hieronder lees je per verwerking welke persoonsgegevens we met welk doel verwerken. Gebruikersaccount en toegang tot het Platform Om te kunnen inloggen op het Platform, heb je een Sport-ID gebruikersaccount nodig. Het account bevat jouw rol en bijbehorende machtigingen in het Platform, het bevat je beweegvoorkeuren en interesses, je eerdere registraties, je email-wensen en je persoonlijke gegevens. Het Platform kun je gebruiken vanuit de onderstaande 3 rollen: Als Consument Als Aanbieder Als (Deel)platformbeheerder De volgende gegevens staan in jouw gebruikersaccount: Voor- en achternaam Wij zijn stichting Sport Fryslân, hoe heet jij? Geboortedatum Door je leeftijd te weten, tonen we je aanbevolen Beweegactiviteiten, Aanbieders en/of Beweeglocaties. E-mailadres Je e-mailadres is hetzelfde als je Sport-ID gebruikersnaam waarmee je inlogt op het Platform. Bevestigingen van registraties en eventuele communicatie vanuit de Aanbieder wordt mogelijk via dit e-mailadres. We gebruiken je e-mailadres ook om je persoonlijke en algemene mails te sturen. Krijg je liever geen mails meer? Dan kan je je voorkeuren aanpassen in je account of je uitschrijven via de afmeldlink in de mails zelf. Geslacht Door je geslacht te weten, tonen we je aanbevolen Beweegactiviteiten, Aanbieders en/of Beweeglocaties. Eventueel: Postcode Door je postcode te weten, tonen we je aanbevolen Beweegactiviteiten, Aanbieders en/of Beweeglocaties. Je kiest er zelf voor of je je postcode met ons deelt. Eventueel: Beweeg interesses & voorkeuren Door je beweeg interesses en voorkeuren te weten, tonen we je aanbevolen Beweegactiviteiten, Aanbieders en/of Beweeglocaties. Je kiest er zelf voor of je je Beweeg interesse met ons deelt. Registratie voor Beweegactiviteiten Registreren voor een Beweegactiviteiten doe je alleen als Consument. Registreren kan via één van onze websites en/of apps. Bij een registratie van een Beweegactiviteit delen we gegevens met de Aanbieder. De volgende gegevens willen we van je weten: Voor- en achternaam Wij zijn stichting Sport Fryslân, hoe heet jij? Geboortedatum Door je leeftijd te weten, tonen we je aanbevolen Beweegactiviteiten, Aanbieders en/of Beweeglocaties. E-mailadres Je e-mailadres is hetzelfde als je Sport-ID gebruikersnaam waarmee je inlogt op het Platform. Bevestigingen van registraties en eventuele communicatie vanuit de Aanbieder wordt mogelijk via dit e-mailadres. We gebruiken je e-mailadres ook om je persoonlijke en algemene mails te sturen. Krijg je liever geen mails meer? Dan kan je je voorkeuren aanpassen in je account of je uitschrijven via de afmeldlink in de mails zelf. Geslacht Door je geslacht te weten, tonen we je aanbevolen Beweegactiviteiten, Aanbieders en/of Beweeglocaties. Contact met ons supportteam We helpen je met vragen over je gebruikersaccount, je registraties of wanneer je als nieuwe Aanbieder gebruik wilt maken van het Platform. Je kunt alleen met ons mailen. Dit kan via een formulier op één van onze websites of via: team@ynbeweging.frl. De volgende gegevens willen we van je weten: Voor- en achternaam Wij zijn stichting Sport Fryslân, hoe heet jij? E-mailadres Telefoonnummer Wel zo makkelijk om snel contact te krijgen. Eventueel: de naam van de Organisatie waarmee je als Aanbieder het Platform gebruikt. Nieuwsbrief en email We sturen je verschillende soorten e-mails. Je ontvangt e-mails naar aanleiding van je registratie met bijvoorbeeld informatie over een Beweegactiviteit, een review-verzoek of tips over een toekomstige registratie. In deze e-mails maken wij gebruik van technieken die de effectiviteit van onze diensten meten en verbeteren. Daarnaast kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. We sturen je alleen nieuwsbrieven met jouw toestemming. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo gepiept: via de link onderaan de e-mail, je profiel op het Platform of via ons supportteam. Bezoek van onze website Als je surft op één van onze websites (ynbeweging.frl of een subdomein ervan) of ergens op klikt, krijg je van ons cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derden jouw internetgedrag op onze website. Zo volgen we de zoektermen die je gebruikt en zien we waar je op klikt en voor welke Beweegactiviteiten je je aanmeldt. Met deze informatie tonen we advertenties op basis van jouw interesses, meten we de effectiviteit van onze advertenties, maken we je e-mails persoonlijker en kun je informatie delen op social media. Meer weten over cookies of je instellingen aanpassen? Bekijk onze cookie-pagina. Downloaden van de YnBeweging app Stichting Sport Fryslân bied je de YnBeweging app aan, zodat je ons altijd bij de hand hebt. Als je onze app downloadt ga je akkoord met de voorwaarden. Je vindt dit privacybeleid ook terug in de App Store en Play Store. Als je de app downloadt, registreren we je IP-adres en informatie over hoe je de app gebruikt. Apple en Google registreren gebundelde demografische gegevens van onze totale gebruikersgroep. In onze app kun je alle Beweegactiviteiten vinden en je hiervoor aanmelden. Als je inlogt in de YnBeweging app kunnen we je relevante Beweegactiviteiten en advertenties laten zien. Ook vind je in je de YnBeweging app een overzicht van al je registraties. We kijken in welk land en in welke taal je onze app gebruikt, zodat we je het juiste assortiment kunnen laten zien. Als je bent ingelogd in onze app kunnen we je relevante aanbiedingen en advertenties laten zien. Ook worden er cookies binnen onze app geplaatst wanneer je ‘m gebruikt. Ze zijn puur functioneel: aan de hand van de data kunnen we de app steeds een beetje beter maken. En de cookies onthouden de inhoud van je winkelwagen en zorgen dat je ingelogd blijft. Handig. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken Ons Platform heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Gebruikers die jongeren zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een Gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@ynbeweging.frl, dan verwijderen wij deze informatie. Overige gegevens die we verwerken Naast de data die je opgeeft tijdens je registratieproces, slaan wij ook data op over jouw gebruik van het Platform. Dit doen we om meerdere redenen: Om het Platform te verbeteren; Als noodzakelijkheid om het Platform te laten functioneren en functies goed te kunnen gebruiken; Om jouw sport- en beweegactiviteiten leuker en makkelijker te maken; Om voor jezelf meer statistieken te verzamelen; Om het activiteitenaanbod te verbeteren; Om inzicht krijgen in het sport- en beweeggedrag van gebruikers in de provincie Friesland. We willen bijvoorbeeld graag van onze gebruikers weten hoe lang ze doen over het doen van een registratie, hoe ze die registratie aanmaken en hoe vaak ze deze toch nog annuleren. Ook willen we bijvoorbeeld graag weten welke Beweegactiviteiten vaak beoefend worden en welke juist minder. Hiervan ontwikkelen algemene cijfers en feiten en zal dus niet jouw identiteit uit herleid kunnen worden. Maar dit geeft ons de mogelijkheid functionaliteiten en/of processen te verbeteren, wijzigen, toe te voegen of te versnellen. Om het Platform goed te kunnen gebruiken hebben we naast je registratiegegevens ook je locatiegegevens nodig. Deze toestemming zal in de app gevraagd worden. Middels GPS kunnen we jouw exacte locatie bepalen. We gebruiken deze wanneer we je Beweegactiviteiten en/of Beweeglocaties bij je in de buurt willen tonen of als je de route naar een Beweeglocatie gaat zoeken. We doen dit allemaal om het voor jou makkelijker te maken om een Beweeglocatie te vinden, de weg te vinden of om jouw aanwezigheid bij de Beweeglocatie direct in te checken. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld jouw gegevens om andere Consumenten uit Friesland een suggestie te geven met wie ze zouden kunnen sporten of bewegen. Indien gewenst, willen we Consumenten graag met elkaar in verbinding brengen om ook samen te sporten met een andere Consument. We noemen dit een sportmaatje. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw persoonlijke kenmerken, maar ook door waar jij lid bent, waar je vaak sport, met wie en hoe vaak je dat doet. In de app zal je (in de toekomst) verschillende persoonlijke statistieken zien, deze ontwikkelen we door jouw sport- en beweegdata. Dit kan na verloop van tijd alleen maar verder uitgebreid worden, zodat je nog meer leuke statistieken krijgt. Verder slaan we ook op waar er wordt gesport, hoe laat er wordt gesport en door wie. Echter zetten we deze data om naar zogenoemde geanonimiseerde data. Wat staat voor data die niet naar een individu is te herleiden en ook alleen die data slaan we op. Hiermee willen we namelijk meer inzicht in het sport- en beweeggedrag krijgen van Consumenten in de omgeving Friesland en ook aan partners geven om hiermee het sportaanbod te verbeteren. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Sport Fryslân gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Stichting Sport Fryslân gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website die onderdeel uitmaken van het Platform naar behoren werken dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze websites hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op onze websites worden ook cookies geplaatst voor derden. Een overzicht van alle cookies vind je via https://ynbeweging.frl/privacyverklaring/cookies. Alle persoonsgegevens op een rij Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Postcode Telefoonnummer E-mailadres Eventueel: Profielfoto IP-adres van een websitebezoeker? Eventueel: Locatiegegevens Gegevens over jouw activiteiten op ons Platform Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het opbouwen van een profiel op ons Platform Deze persoonsgegevens worden ook door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van het Platform. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Waar worden je gegevens opgeslagen? We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen. Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Daarnaast hanteren de volgende bewaartermijnen: - Inactieve gebruikersaccounts verwijderen we na .... jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. - Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. Komen mijn gegevens ook bij derden? Ja. Om het Platform te laten functioneren is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Zo delen we je persoonsgegevens met Aanbieders van Beweegactiviteiten/ Beweeglocaties waarvoor jij je hebt geregistreerd. Dus alleen met een Aanbieder van een Beweegactiviteit waarvoor jij je hebt geregistreerd. Met iedere Aanbieder die op het Platform publiceert hebben we een privacy overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat Aanbieders met deze gegevens mogen doen (niet meer dan nodig is voor de uitvoering van de Activiteit waarvoor jij je hebt geregistreerd) en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de Aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. De Aanbieders verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacyverklaring die op hun website te vinden is en die bij Aanbieders is op te vragen. Ook delen we je persoonsgegevens met Deelplatformbeheerders in Friesland. Met iedere Deelplatformbeheerder hebben we een privacy overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat Deelplatformbeheerders met deze gegevens mogen doen en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de Aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. De Deelplatformbeheerders verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacyverklaring die op hun website te vinden is en die bij Aanbieders is op te vragen. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met andere derden als dit in lijn is met de hierboven genoemde doelen en nodig is voor de realisatie van die doelen. Als dit het geval is, dan zal deze partij worden vermeld op de lijst die onder deze link https://ynbeweging.frl/privacybeleid/partners-sport-fryslan te vinden is, waarbij wordt aangegeven waarom gegevens met deze derde gedeeld worden. Met derden die gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Buiten de voorgaande situaties verstrekken we je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Hoe ga je hiermee akkoord? Door het aanmaken van een SportID account via het platform ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders, of de gebruiksvoorwaarden voor (Deel)platformbeheerders en deze privacyverklaring. Daarmee geef je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor genoemde doelen en het eventueel verstrekken aan derden van die persoonsgegevens. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen we je mogelijk niet (goed) van dienst zijn. Indien je ons geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of wanneer je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik controle houden? We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat we je gegevens in ieder geval bewaren zolang je account bestaat. Je account kun je altijd opzeggen, waarna je gegevens worden gewist. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer we over digitale persoonsgegevens beschikken die we óf met jouw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die we met je heeft gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die we van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar team@ynbeweging.frl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We maken geen gebruik van cookies. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Sport Fryslân neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via team@ynbeweging.frl. Stichting Sport Fryslân gebruikt software van andere partijen om persoonsgegevens mee te verwerken. We zorgen er altijd voor dat iedere partij waarmee we samenwerken heeft gezorgt voor de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, SPAM zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.