Gebruiksvoorwaarden SportID & YnBeweging platform

Laatste wijziging: 20 maart 2024
Welkom op het YnBeweging platform! Het startpunt van jouw beweging in Friesland.

Definities

1.1. Platform Hiermee wordt het YnBeweging platform bedoeld. Dit platform bestaat uit de website ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en alle gelieerde gemeentelijke websites en eventuele apps. Het platform stelt Aanbieders in de provincie Friesland in de gelegenheid om o.a. sport, beweeg en cultuuractiviteiten en locaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. 1.2. Deelplatform Dit is een afgeschermd deel van het Platform dat door de Platformbeheerder is geoptimaliseerd voor gebruik en activatie in een specifieke gemeente. Het deel maakt gebruik van een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard waarin alleen beweegactiviteiten, bijbehorende persoonsgegevens van deelnemers en beweeglocaties zichtbaar zijn. De deelplatformbeheerder heeft toegang tot deze gegevens. Ook is alleen de gebruikersdata afkomstig van het gebruik binnen de specifieke gemeentegrenzen beschikbaar gemaakt om te analyseren. Het deelplatform bestaat uit een website die aansluit op de look & feel van een specifieke gemeente, een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard en optioneel een native app indien de gemeente dit wenst. Het deelplatform is verbonden aan het platform en stelt aanbieders in een specifieke gemeente in de gelegenheid om o.a. activiteiten en beweeglocaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. De gemeente, of een andere partij betaald een gebruikerslicentie aan de Platformbeheerder om gebruik te kunnen maken van het Deelplatform. 1.3. SportID Dit is een gebruikersaccount dat door Platformontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld. Met dit account verkrijgt de Gebruiker toegang tot het Platform. Met dit gebruikersaccount kan de Gebruiker zich registreren voor bijv. een Beweegactiviteit. Ook kan het SportID account gekoppeld worden aan een Aanbieder waardoor de Gebruiker uit naam van de Aanbieder (Organisatie) bijv. een Activiteit of Beweeglocatie kan publiceren op het Platform. De Gebruiker maakt het SportID account in het Platform aan. Bij het aanmaken van het SportID ga je als Gebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders die door de Platformontwikkelaar zijn gesteld voor het gebruik van het SportID. 1.4. Platformontwikkelaar Dat is Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. De Platformontwikkelaar heeft het platform technisch ontwikkeld en is eigenaar van de broncode en leverancier van het SportID. 1.5. Platformbeheerder Dat is Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185. Platformbeheerder is beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland en werkt hierbij samen met de Platformontwikkelaar. Ook wordt samengewerkt met de Deelplatformbeheerder om gebruik van het Platform in gemeenten te positioneren en stimuleren. 1.6. Deelplatformbeheerder Dit kunnen verschillende partijen zijn. De Deelplatformbeheerder heeft als doel om een Deelplatform in een specifieke gemeente te positioneren, activeren en beheren. De Deelplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of Stichting Sport Fryslân zijn die door een gemeente gesubsidieerd wordt om als Deelplatformbeheerder te functioneren. De Deelplatformbeheerder werkt altijd in samenwerking met de Platformbeheerder. 1.7. Aanbieder De vereniging, stichting, particulier of het bedrijf die via het Platform van stichting Sport Fryslân sport/beweging/cultuur gerelateerde activiteiten en/of locaties onder de aandacht wil brengen bij de Doelgroep daarvoor deelnemers wil werven of mensen te inspireren om op een locatie in beweging te komen. Daarbij kan een doel zijn om deelnemers aan een activiteit, langer aan de Aanbieder te binden. De Aanbieder heeft toegang tot het Platform middels een gebruikersaccount dat ook wel SportID wordt genoemd. 1.8. (Sport/beweeg/cultuur) Activiteit Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/cultuur- gerelateerde activiteit waar de Doelgroep zich online voor kan registeren. 1.9. (Sport/beweeg/cultuur) Locatie Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/cultuur- gerelateerde locatie incl. bijbehorende adresgegevens. 1.10. Consument De natuurlijke persoon die middels een gebruikersaccount (ook wel SportID genoemd) op het Platform zoekt naar een Locatie of Activiteit om in beweging te komen en/of zich registreert voor een Activiteit van Aanbieder die via het Platform wordt aangeboden. 1.11. Doelgroep De Platformbeheerder richt zich samen met de Deelplatformbeheerder op verschillende doelgroepen, zoals kinderen (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Provincie Friesland. 1.12. Content Verzamelnaam voor alle tekst, afbeeldingen en andere media die door een Aanbieder of (Deel)platformbeheerder wordt geplaatst/geüpload op het Platform om daarmee een Activiteit, Aanbieder profiel, Locatie, Groep, of Uitdaging te publiceren. 1.13. Gebruiker Een gebruiker is de verzamelnaam voor iemand met een SportID gebruikersaccount en het platform gebruikt als consument, aanbieder of (deel)platformbeheerder.

Toepasselijkheid

Je kunt het platform gebruiken vanuit verschillende rollen. Namelijk die van Consument, Aanbieder en/of (deel)platformbeheerder. Als Consument kun je bijvoorbeeld sport-, beweeg- en cultuuraanbod dat past bij jouw interesses vinden en je ervoor registreren. En als Aanbieder maak je sport-, beweeg- en cultuuraanbod juist online vindbaar. Zo matchen we consumenten en aanbieders. Met het platform bedoelen we de website http://ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en de gelieerde gemeentelijke websites/apps. Om het YnBeweging platform als Gebruiker te gebruiken hebben we een manier nodig om te verifiëren dat jij degene bent die het platform gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het SportID gebruikersaccount. Dit account en de bijbehorende manier van verifiëren is ontwikkeld door onze partner Sportunity B.V, die we ook de Platformontwikkelaar noemen. Heb je eenmaal een SportID account, dan kun je hiermee inloggen in het YnBeweging platform, maar ook in andere websites/apps die Sportunity B.V. mogelijk maakt. Als je het Platform gebruikt, zijn er dus meerdere partijen waarmee je afspraken maakt over het gebruik van het Platform. Hoe dit precies zit, wordt hieronder uitgelegd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgedeeld in 2 delen waar je mee akkoord gaat om het Platform te kunnen gebruiken als Consument. Als je het Platform gaat gebruiken als Aanbieder of (Deel)platformbeheerder dan gelden er andere gebruiksvoorwaarden. Deel 1: gebruiksvoorwaarden SportID van Platformontwikkelaar Sportunity B.V. Deel 2: gebruiksvoorwaarden YnBeweging Platform van Platformbeheerder stichting Sport Fryslân

Totstandkoming en omvang overeenkomst

Consument kan zich via het Platform registreren voor een gebruikersaccount. Dit gebruikersaccount wordt ook wel SportID genoemd. Met behulp van dit persoonlijke gebruikersaccount en een bijbehorend persoonlijk YnBeweging profiel kan toegang tot het Platform worden verkregen. Eenmaal ingelogd als Consument kan het Platform vervolgens Activiteiten en Locaties tonen op basis van persoonlijke voorkeuren en interesses. Met het aanmaken van het SportID op het Platform komt een overeenkomst tot stand tussen Consument en Platformbeheerder en Consument en Platformontwikkelaar. Deelname aan een Activiteit vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen Consument en Aanbieder. Platformbeheerder en Platformontwikkelaar zijn daar inhoudelijk niet bij betrokken en evenmin voor verantwoordelijk. Aanbieder kan eigen voorwaarden voor deelname aan een Activiteit van toepassing verklaren door deze ken- en zichtbaar te maken bij aanmelding voor een Activiteit. Platformbeheerder draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksvoorwaarden SportID

Algemeen

Sportunity biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor jouw activiteiten met betrekking tot de app, de website en/of het platform. Om de app te kunnen gebruiken, dien je je als gebruiker te registreren. Wanneer je jezelf registreert via de app, verkrijg je een unieke SportID van Sportunity. Met deze unieke ID kun je op meerdere sportapplicaties inloggen. Je kunt je eigen SportID volledig zelf beheren en zien en bepalen wat er met je (persoonlijke) data gebeurt. Hoewel we je graag verbinden met andere sportliefhebbers via de apps, websites en platformen borgen we hierbij je privacy. Wil je hier graag meer over weten? Bekijk dan het privacybeleid. Ook kun je ons altijd bereiken door een mail te sturen naar team@ynbeweging.frl.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de YnBeweging app is voor eigen rekening en risico. Sportunity sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de app, het bezoek van de website en/of het platform en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen, uit. Sportunity behoudt zich het recht voor om functionaliteiten naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder een voorafgaande aankondiging. Sportunity is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van functionaliteiten. Sportunity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk door derden aangeboden informatie binnen de app, op de website en/of het platform. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Sportunity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan partners en/of leveranciers van Sportunity, aangeboden – informatie in de YnBeweging app. Sportunity behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Sportunity.

SportCredits

Indien je SportCredits hebt aangeschaft via de YnBeweging app, bijvoorbeeld om een activiteit te kunnen reserveren, houd er dan rekening mee dat deze een geldigheidsduur hebben van twee jaar. Na deze periode worden de gekochte SportCredits verwijderd uit je profiel en kun je deze niet meer gebruiken om producten of diensten te kopen.

Hyperlinks

De YnBeweging app, ynbeweging.frl en/of het platform kunnen hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van YnBeweging liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Sportunity is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

In de YnBeweging app, op ynbeweging.frl en het YnBeweging platform rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Sportunity worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen via team@ynbeweging.nl.

Privacy

Voor het gebruik van de YnBeweging app, de website en/of het platform geldt het privacybeleid zoals gepubliceerd in de app en op ynbeweging.frl. Gegevens die je uploadt of in de app, op de site en/of het platform plaatst, kan door anderen worden gezien. Je kunt je instellingen rondom het delen van gegevens en informatie altijd wijzigen via de app. Door de YnBeweging app te gebruiken verleen je Sportunity een gebruiksrecht op alle content die op enig moment binnen YnBeweging gedeeld wordt en gegenereerd wordt met jouw sportieve verrichtingen. Deze content zal gebruikt worden voor het enthousiasmeren van anderen voor het gebruik van de YnBeweging app zowel binnen als buiten het platform. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie hoe we met jouw gegevens omgaan.

Toegang

Sportunity kan jouw account wegens ongepast gedrag verwijderen en het gebruik van de dienst beëindigen. Sportunity gebruikt de door jou gegenereerde gegevens in algemene zin voor het gebruik en de promotie van de YnBeweging app, ynbeweging.frl en/of het platform. Sportunity behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website en/of het platform of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Gegevens Sportunity

Sportunity B.V., Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311 SZ YnBeweging, Telefoonnummer: +31622206867 (tussen 9.00 en 17.00 uur), e-mailadres: selectie@sportunity.nu, KvK-nummer: 64655210, BTW-nummer: NL8222.90.078 B01

Klachtenregeling

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van de dienst en/of overige diensten, dan kun je die sturen naar team@ynbeweging.nl. Sportunity zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van jouw vraag of klacht reageren.

Slotbepalingen

Op de rechtsverhouding tussen jou en Sportunity is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, onverminderd het recht van Sportunity om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank. Sportunity is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt door middel van het gebruik van de dienst in de breedste zin van het woord.

Deel 2: gebruiksvoorwaarden YnBeweging platform van Platformbeheerder stichting Sport Fryslân

1.Kosten

Gebruik van het Platform is kosteloos. Mochten er kosten aan een Activiteit zijn verbonden, dan zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt bij het Activiteit op het Platform. De kosten zullen dan rechtstreeks door de Aanbieder aan de deelnemer in rekening worden gebracht. Dit gaat buiten (de verantwoordelijkheid van) Platformbeheerder om.

2.Werkwijze

Om als Consument een registratie voor een Activiteit of gepersonaliseerd aanbod getoond te krijgen is een gebruikersaccount vereist. De Consument – althans diens ouders/voogd (‘wettelijk vertegenwoordiger’) wanneer een deelnemer minderjarig is – dient eenmalig een gebruikersaccount aan te maken op het Platform. De deelname zal vervolgens schriftelijk (per e-mail) worden bevestigd. Wanneer de Consument minderjarig is (dat wil zeggen jonger dan 18 jaren oud), dan heeft de Consument toestemming van zijn ouders/voogd (‘wettelijk vertegenwoordiger’) nodig. De deelnemer kan dan worden ingeschreven door diens wettelijk vertegenwoordiger of dit zelf doen en verklaren toestemming te hebben van diens wettelijk vertegenwoordiger. Een gebruikersaccount kan op ieder gewenst moment door de Consument worden verwijderd.

3.Aansprekelijkheid

Platformbeheerder is slechts de partij die Consument met Aanbieder(s) in contact brengt en vice versa. Platformbeheerder is dus niet de uitvoerende partij van een Activiteit of beheerder van een Locatie. Consument maakt zelf (met diens wettelijk vertegenwoordiger indien van toepassing) de afweging of Consument fysiek in staat is om aan een Activiteit deel te nemen. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met Aanbieder en/of de huisarts. Mocht Platformbeheerder toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Platformbeheerder in dat geval uitkeert. Mocht er geen verzekering zijn of de verzekeraar niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid van Platformbeheerder beperkt tot een bedrag van € 2.500,-, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Platformbeheerder.

4.Privacy en persoonsgegevens

Consument verstrekt de voor het SportID en eventuele registratie voor een Activiteit benodigde persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortejaar, telefoonnummer, woonplaats en eventuele sport-/beweeg- voorkeuren) aan Platformbeheerder. Ook Platformontwikkelaar en Deelplatformbeheerder hebben toegang tot de genoemde persoonsgegevens. Platformbeheerder verstrekt deze gegevens aan de Aanbieder van de Activiteit waarvoor deelnemer zich registreert en sluit daartoe met de Aanbieder een privacyovereenkomst. Platformbeheerder zal deze gegevens slechts gebruiken voor het doel van de overeenkomst (zorgen dat Consument deel kan nemen aan de Activiteit en het informeren van Consument over vergelijkbare Activiteiten). De Aanbieder zal de gegevens ook slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn (organisatie van de activiteit en verstrekken informatie) en is daar zelf verantwoordelijk voor. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring die op https://ynbeweging.frl te vinden is en naar het privacyreglement van de Aanbieder op haar website (mocht het daar niet aanwezig zijn, dan kan het rechtstreeks bij de Aanbieder worden opgevraagd).

5.Video- en fotografie

Tijdens een Activiteit kunnen foto’s worden gemaakt en deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Consument geeft daarvoor toestemming. Mocht Consument niet gefotografeerd willen worden, dan kan dit kenbaar worden gemaakt aan Aanbieder van de betreffende Activiteit.

Toepasselijk recht

Op de voorwaarden tussen Platformbeheerder en Consument is Nederlands recht van toepassing.